Błędy w sztuce lekarskiej

Nie da się jednoznacznie zdefiniować pojęcia błędu medycznego, ponieważ posiada szeroki zakres, a co za tym idzie można go interpretować na wiele sposobów. Ogólna definicja brzmi w sposób następujący – jest to błąd wynikający z nieumyślnego działania , zaniedbania, lub zaniechania lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej, lub osoby wykonywującej inny zawód medyczny , która może wywołać szkodę pacjenta. Oczywiście jest to mocno uproszczona definicja, warto rozłożyć ją zatem na czynniki pierwsze i dowiedzieć się czegoś więcej o błędach w sztuce lekarskiej.

Charakter prawny.

Definicja prawna błędu lekarskiego jest nieco inna od ogólnej. A więc z prawnego punktu widzenia błąd medyczny to naruszenie przez lekarza w pełni świadomego obowiązujących go i wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego wobec dóbr prawnych w postaci życia i zdrowia człowieka.  Rzecz jasna błąd medyczny rodzi dalsze konsekwencje prawne, a skrótem stanowią one szeroko pojętą rekompensatę finansową wypłacaną na rzecz poszkodowanego pacjenta. Aby o niej mówić należy rozróżnić cztery fundamentalne elementy w prawie medycznym :

– minusowa konsekwencja popełnionego błędu, czyli krzywda i szkoda pacjenta

– błąd nieumyślny wynikający z zaniedbania, lekkomyślności lub  niedbalstwa

– postępowanie niezgodne z normami uznanymi i wyznaczonymi na gruncie powszechnej wiedzy medycznej

– śmierć pacjenta, uszkodzenie ciała, bądź rozstrój zdrowia

 

Rodzaje błędów medycznych.

W prawie medycznym mamy do czynienia z wieloma rodzajami błędów jednak zwykło się powszechnie wyróżniać cztery podstawowe. Pierwszą grupę stanowią błędy decyzyjne – klasyczne. Najczęściej są one konsekwencją błędnej diagnozy – złe rozpoznanie. Tą grupę dzielimy na dwa fundamentalne elementy – błąd diagnostyczny oraz terapeutyczny. Kolejną grupę stanowią błędy wykonawcze. Ich przyczyną są nieprawidłowe realizacje procedur medycznych przez osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje. Trzecią grupę błędów nazywa się błędami organizacyjnymi. Wynikają one z błędów natury organizacyjnej, w praktyce za wszystkim stoi niepoprawna administracja. Wielokrotnie zdarzało się, iż z powodu złego obsadzenia dyżurów, co skutkowało brakiem specjalistów dochodziło do błędów natury medycznej. Ostatnia grupa to błędy opiniodawcze objawiające się w wydawanych opiniach oraz orzeczeniach.

Sąd lekarski, a błędy medyczne.

W ustawie o izbach lekarskich na próżno szukać pojęcia błędu medycznego, gdyż najzwyczajniej w świecie go tam nie ma. Są za to przepisy regulujące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza – winowajcy przed sądem lekarskim. Każdy sąd lekarski jest przyporządkowany danej okręgowej izbie lekarskiej, mówi nam adwokat z http://torun-adwokat.com/. Sam zaś tok postępowania prowadzi rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Kto to?  To innymi słowy organ Naczelnej Izby Lekarskiej, cechuje go osobowość prawna, oraz niezależność. Rozprawy podobnie jak ogłoszenia wyroków są w zupełności jawne, natomiast kary mają szeroki zakres. Na lekarza, któremu udowodni się ewentualną winę czeka nagana, upomnienie, kara pieniężna, czasowe ograniczenie wykonywania zawodu, lub bezgraniczny zakaz. Oczywiście istnieje możliwość odwołania się od decyzji sądu do Naczelnego Sądu Lekarskiego przez obie strony, a szerzej mówi o tym artykuł 90 ustawy o izbach lekarskich. Warto podkreślić, że istnieje także możliwość mediacji, choć jest ona wykorzystywana bardzo rzadko.

 

 

Post Author: Robert Martyniuk